Cieľ konferencie

Hlavným cieľom konferencie je prezentácia najnovších informácií, výskumných poznatkov a prevádzkových skúseností z nasledovných oblastí:

 • aktuálne legislatívne a normotvorné aktivity v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd,
 • integrovaný prístup k ochrane recipientov,
 • zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd,
 • navrhovanie, dimenzovanie a posudzovanie stokových sietí,
 • výstavba, obnova a prevádzkovanie stôk a objektov na stokovej sieti,
 • redukcia a regulácia odtoku zrážkových vôd; odľahčovacie objekty,
 • hydrochémia a analytická chémia vôd a kalov,
 • mechanické a fyzikálno-chemické spôsoby čistenia odpadových vôd,
 • biologické spôsoby čistenia odpadových vôd (aeróbne a anaeróbne procesy, aktivácia, biofilmové reaktory, dosadzovacie nádrže a pod.),
 • odstraňovanie nutrientov,
 • domové a malé ČOV,
 • komunálne ČOV,
 • kalové hospodárstvo ČOV a nakladanie s kalmi,
 • čistenie priemyselných odpadových vôd,
 • meranie, regulácia a optimalizácia procesov čistenia odpadových vôd.

V rámci konferenčnej časti budú programovým výborom na základe abstraktov prihlásených príspevkov vytvorené prednáškové bloky a posterová sekcia. Súčasťou konferencie bude samostatná prednášková sekcia mladých výskumníkov a prevádzkovateľov. Sekcie s názvom Fórum 33 sa môžu zúčastniť autori, resp. prví autori príspevkov, ktorých vek v čase písania príspevkov je 33 a menej rokov. Príspevky v tejto sekcii budú hodnotené a najlepšie príspevky budú ocenené. Hlavným cieľom tejto sekcie bude vytvoriť odborné fórum, na ktorom sa bude prezentovať a zároveň aj nadväzovať kontakty nastupujúca generácia kolegov zo SR a ČR.